top of page

Dutchess of Detox!

IMG_20190623_143442.jpg

My journey towards detoxification began at the age of 15, when health concerns prompted me to undertake an intensive 8-month detox program.
Witnessing the transformative power of this process firsthand, I experienced a remarkable improvement in my health, enabling me to lead a medication-free life. Since then, I have embraced the practice of detoxing regularly, with one or two sessions each year, nurturing both my body and mind.

In my late twenties, I found myself drawn to the serene shores of the Algarve, where I joined the team at a small detox hotel. Over the course of 14 enriching years, I have had the privilege of guiding numerous guests on their own detox journeys as their dedicated health and detox coach.

Now, I invite you to embark on your own path to rejuvenation and vitality. Whether you seek to revitalize your body, clear your mind, or simply reconnect with your inner self, allow me to accompany you on this transformative journey.
Together, we'll navigate the intricacies of detoxification, empowering you to unlock your fullest potential and embrace a life of wellness.


*
 

Mijn reis naar ontgifting begon toen ik 15 jaar oud was, toen gezondheidsproblemen me aanspoorden om een intensief ontgiftingsprogramma van 8 maanden te volgen.
Door de transformerende kracht van dit proces uit de eerste hand te ervaren, merkte ik een opmerkelijke verbetering van mijn gezondheid op, waardoor ik een leven zonder medicatie kon leiden. Sindsdien heb ik het regelmatig ontgiften omarmd, met één of twee sessies per jaar, waarbij ik zowel mijn lichaam als geest koester.

In mijn late twintiger jaren voelde ik me aangetrokken tot de serene kusten van de Algarve, waar ik me aansloot bij het team van een klein ontgiftingshotel.
Gedurende 14 verrijkende jaren heb ik het voorrecht gehad om talloze gasten te begeleiden op hun eigen ontgiftingsreis als hun toegewijde coach.

Nu nodig ik je uit om je eigen pad naar verjonging en vitaliteit te bewandelen. Of je nu je lichaam wilt revitaliseren, je geest wilt zuiveren, of gewoon weer contact wilt maken met je innerlijke zelf, laat me je begeleiden op deze transformerende reis. Samen zullen we de complexiteiten van ontgifting verkennen, je in staat stellen om je volledige potentieel te ontsluiten en een leven van welzijn te omarmen.

¨*

Welcome to Your Health Revolution: The 14-Day Detox Program

Are you ready to embark on a journey to revitalize your health and well-being? Say goodbye to sluggishness, bloating, and low energy levels with my transformative 14-day detox program.

Why Detox?

In today's fast-paced world, our bodies are constantly bombarded with toxins from processed foods, environmental pollutants, and stress. These toxins can wreak havoc on our health, leading to fatigue, digestive issues, and even chronic diseases. A detox program offers a powerful reset, allowing your body to eliminate accumulated toxins and restore balance from within.

What to Expect

My14-day detox program is designed to be simple, effective, and sustainable. You'll receive a comprehensive guide outlining everything you need to know, from meal plans and recipes to lifestyle tips and self-care practices. Each day, you'll nourish your body with whole, nutrient-rich foods that support detoxification and promote vitality.

Benefits

By the end of the program, you can expect to experience a wide range of benefits, including:

 • Increased energy levels

 • Improved digestion and gut health

 • Clearer skin and brighter complexion

 • Weight loss and reduced bloating

 • Enhanced mental clarity and focus

 • Better sleep quality

 • Strengthened immune function

Expert Guidance

Throughout the 14 days, you'll have access to expert guidance and support from Astrid, who has experience with detoxing over more then 25 years. Whether you have questions about the program or need encouragement along the way, I am  here to empower you every step of the journey.

Join the Revolution

Are you ready to reclaim your health and unleash your full potential? Take the first step towards a healthier, happier you by joining my 14-day detox program today. Say hello to a revitalized body, renewed energy, and a brighter future ahead. Let the transformation begin!

Sign up now to start your journey to vibrant health!

*

Welkom bij jouw Gezondheidsrevolutie: Het 14-Dagen Detox Programma

Ben je klaar om op reis te gaan om je gezondheid en welzijn te revitaliseren? Zeg vaarwel tegen traagheid, een opgeblazen gevoel en een laag energieniveau met ons transformerende 14-dagen detox programma.

Waarom Detox?

In de snelle wereld van vandaag worden onze lichamen voortdurend gebombardeerd met gifstoffen uit bewerkte voedingsmiddelen, milieuvervuilers en stress. Deze gifstoffen kunnen ravage aanrichten in onze gezondheid, met vermoeidheid, spijsverteringsproblemen en zelfs chronische ziekten tot gevolg. Een detox programma biedt een krachtige reset, waardoor je lichaam de opgehoopte gifstoffen kan elimineren en het evenwicht van binnenuit kan herstellen.

Wat kun je verwachten

Ons 14-dagen detox programma is ontworpen om eenvoudig, effectief en duurzaam te zijn. Je ontvangt een uitgebreide handleiding met alles wat je moet weten, van maaltijdplannen en recepten tot levensstijltips en zelfzorgpraktijken. Elke dag voed je je lichaam met hele, voedzame voedingsmiddelen die de ontgifting ondersteunen en vitaliteit bevorderen.

Voordelen

Tegen het einde van het programma kun je een breed scala aan voordelen verwachten, waaronder:

 • Verhoogde energieniveaus

 • Verbeterde spijsvertering en darmgezondheid

 • Helderdere huid en stralende teint

 • Gewichtsverlies en verminderde opgeblazenheid

 • Verbeterde mentale helderheid en focus

 • Betere slaapkwaliteit

 • Versterkte immuunfunctie

Deskundige Begeleiding

Gedurende de 14 dagen heb je toegang tot deskundige begeleiding en ondersteuning van Astrid, die meer dan 25 jaar ervaring heeft met deoxen. Of je nu vragen hebt over het programma of aanmoediging nodig hebt onderweg, ik sta klaar om je elke stap van de reis te ondersteunen.

Doe mee aan de Revolutie

Ben je klaar om je gezondheid op te eisen en je volledige potentieel te ontketenen? Zet de eerste stap naar een gezonder, gelukkiger jij door vandaag nog deel te nemen aan mijn 14-dagen detox programma. Zeg hallo tegen een gerevitaliseerd lichaam, hernieuwde energie en een helderdere toekomst in het vooruitzicht. Laat de transformatie beginnen!

Meld je nu aan om je reis naar levendige gezondheid te beginnen!

Sandy Beach

How to start: Data and Prices

bottom of page